Hosting ไม่จำกัดโดเมน 5GB 500 บาทต่อปี 50 GB 2,000 บาทต่อปี

Logo BangrakHosting

สั่งซื้อบริการ

ท่านสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ขั้นตอนแรกตรวจสอบชื่อโดเมน

กรอกชื่อโดเมนโดยไม่ต้องใส่ www เช่น myweb.com